top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Seçkin Esen Şahıs Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz olup, kendi dijital uygulama hizmetleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak işbu aydınlatma metnini tüm üyelerinin ve diğer ilgililerin bilgisine sunmaktadır.

 

Veri Sorumlusu:

Seçkin Esen Şahıs Şirketi

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İlgililere ait kişisel veriler, Seçkin Esen Şahıs Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Seçkin Esen Şahıs Şirketi, tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Seçkin Esen Şahıs Şirketi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Seçkin Esen Şahıs Şirketi, ve Seçkin Esen Şahıs Şirketi, ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Seçkin Esen Şahıs Şirketi’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Seçkin Esen Şahıs Şirketi tarafından dijital ortamda sunulan hizmetlerde sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve Dijital Uygulamalarda çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Seçkin Esen Şahıs Şirketi gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı aleni bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, Seçkin Esen Şahıs Şirketi tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

Dijital Uygulamalar kapsamında elde edilen veriler Seçkin Esen Şahıs Şirketi ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Özellikle dijital uygulamaların tam verimlilikle ve amacına uygun şekilde kullanabilmesi amacıyla ilgililerin ad/soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numaraları ve sair iletişim kanallarına dair bilgiler, yaş, cinsiyet ülke gibi demografik bilgileri ve sunulan hizmet ile bağlantılı diğer veriler işlenmekte, hizmetin ifası için gerekli gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

İlgililere ait kişisel veriler, Seçkin Esen Şahıs Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Seçkin Esen Şahıs Şirketi, tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Seçkin Esen Şahıs Şirketi’nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Seçkin Esen Şahıs Şirketi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile aldığınız hizmetlerin ifası için gerekli ve ilgili diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

İlgililerin hizmetine sunulan dijital uygulamaların yurt dışı merkezli Google Play ve Apple Store gibi platformlar üzerinden faaliyet göstermesi halinde, üyelere ait kimlik ve iletişim bilgilerine dair veriler hizmetin ifası için zorunlu olarak bu platformların bağlı şirketlerle sınırlı olmak üzere yurtdışına aktarılmaktadır.  

 

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin Seçkin Esen Şahıs Şirketi, tarafından kayıt edildiği haller esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta ve istisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir.  

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 

.  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi şirketimiz merkezinden veya www.wordismo.com internet adresi ve/veya dijital uygulamaları üzerinden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta üzerinden yapacağınız başvurularınız da değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvuru ve taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafımızca geri dönüş yapılmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

bottom of page